Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Plan X Events
  Gebruiker: Plan X Events
  Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker
  Overeenkomst: elke overeenkomst met Gebruiker, waaronder een overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding of offerte van Gebruiker en elke overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Voor zover één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst door Gebruiker van e-mails afkomstig van of namens Opdrachtgever.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Een samengestelde aanbieding of offerte kan door Opdrachtgever slechts volledig worden aanvaard en verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte en eveneens niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Uitingen op de website van Gebruiker binden Gebruiker niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 4. Door Gebruiker opgegeven specificaties, afbeeldingen of gewichten gelden als aanduiding bij benadering en binden Gebruiker niet.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht een deel van de overeenkomst door derden te laten verrichten.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
  – Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, of
  – Opdrachtgever niet voldaan heeft aan één of meer voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen voorwaarden.
 3. Gebruiker is niet gehouden tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan, dan nadat Opdrachtgever zijn verbintenissen, die verricht dienen te worden voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker is nagekomen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien voorafgaand of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Honorarium en prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen, al dan niet gecombineerd met de kosten van het verrichten van bijkomende leveringen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen al dan niet gecombineerd met de kosten van het verrichten van bijkomende leveringen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief reiskosten en BTW.
 4. De prijzen voor bijkomende leveringen zijn gebaseerd op de bij de aanbieding geldende kostprijsbepalende factoren. Indien na het sluiten van een overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, ongeacht of dat het moment van de aanbieding of offerte voorzienbaar was, is Gebruiker gerechtigd de aangeboden overeengekomen prijzen te verhogen met een maximum van 10%. Voor zover Opdrachtgever een consument is, is hij, voor zover Gebruiker de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enig bedrag of vordering met facturen van Gebruiker te verrekenen, dan wel betaling van facturen van Gebruiker op te schorten.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Gebruiker is gerechtigd, ook nadat de overeenkomst gesloten is, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Opdrachtgever, dan wel het stellen van volgens Gebruiker genoegzame zekerheid te verlangen en te verkrijgen, voordat Gebruiker gehouden is haar verbintenissen uit enige overeenkomst met Opdrachtgever na te komen.
 4. Voor zover Opdrachtgever nalaat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verrichten, dan wel nalaat volgens Gebruiker genoegzame zekerheid te stellen, is Gebruiker onder meer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, ongeacht de resterende termijn tussen het tijdstip van ontbinding en het geplande tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer betalingsverplichtingen, dan is hij aan Gebruiker buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 10% van de contractsom met een minimum van € 425,00 exclusief BTW per overeenkomst.

Artikel 8 . Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten of te sluiten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Opdrachtgever verleent Gebruiker en/ of diens gevolmachtigde onherroepelijk toestemming alle bij Opdrachtgever in eigendom of gebruik zijnde panden of terreinen te betreden, teneinde Gebruiker de gelegenheid te bieden haar eigendommen terug te nemen.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechtelijk beschermde werken, waarop Gebruiker auteursrechthebbende is en waarvan schriftelijk is overeengekomen dat de auteursrechten aan Opdrachtgever worden overgedragen, gaan eerst op Opdrachtgever over nadat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens Gebruiker is nagekomen.
 2. Onder auteursrechtelijk beschermde werken als bedoeld in artikel 9.1 worden onder meer verstaan ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, formats, software, en (elektronische) bestanden.
 3. Opdrachtgever verleent Gebruiker een onherroepelijk, kosteloze licentie auteursrechtelijk werken, waarvan de rechten van Gebruiker op Opdrachtgever zijn overgegaan te gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden.
 4. Gebruiker houdt zich het recht voor de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of (bijkomende) leveringen dienen door de Opdrachtgever direct na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten cq. corrigeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en te worden bewezen.

Artikel 11. Opzegging

 1. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Opdrachtgever voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, heeft Gebruiker recht op volledige (schade)compensatie vanwege onder meer het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, gerealiseerde werkuren en reeds gemaakte (reserverings-) kosten, kosten verbonden aan het inschakelen van derden, kosten verband houdend met ingekochte of gehuurde zaken en kosten verband houdend met de gehele of gedeeltelijke realisatie van auteursrechtelijk beschermde werken. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

Artikel 12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebrek blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is ter zake van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts aansprakelijk, indien na deugdelijke ingebrekestelling Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. De aansprakelijkheid van Gebruiker zoals bedoelt in artikel 13.1 eerste zin beperkt zich tot de redelijke extra kosten van opdrachtgever die het directe gevolg zijn van het door een ander laten voltooien van een onvoltooide overeenkomst met Gebruiker.
 2. Behoudens de aansprakelijkheid zoals in artikel 13.1 vermeld, is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, waaronder, doch niet uitputtend, schade door derden veroorzaakt, gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten, beschadigingen, schade door het eten of drinken van door Gebruiker ter beschikking gesteld voedsel of drank, schade veroorzaakt door, door Gebruiker ingeschakelde derden, schade veroorzaakt door inbreuk op rechten van intellectuele eigendom door Gebruiker en schade veroorzaakt door discontinuïteit.
 3. De totale aansprakelijkheid (wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Gebruiker) is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de voor die overeenkomst bedongen prijs. De aansprakelijkheid strekt nimmer verder dan maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Gebruiker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Gebruiker ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gebruiker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Gebruiker vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14. Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Gebruiker geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 15. Overmacht

 1. Voor zover Gebruiker tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, door een oorzaak welke buiten schuld van Gebruiker ligt, noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, is Gebruiker bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. Indien na afloop van een tijdelijke verhindering zoals bedoeld in artikel 15.1, verdere nakoming van de overeenkomst op Gebruiker een onredelijk zware last legt, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 3. Indien Gebruiker door omstandigheden zoals vermeld in artikel 15.1 blijvend verhinderd is haar verbintenissen jegens Opdrachtgever na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd.
 4. Omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 15.1 zijn onder meer, werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, of door Gebruiker ingeschakelde derden, het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verbintenissen door, door Gebruiker ingeschakelde derden of leveranciers van Gebruiker, files, storingen in het verkeer, storingen aan door Gebruiker in de regel gebruikte voertuigen, gebrek aan te leveren producten, ziektes of overlijden van Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden, storing in de levering van elektriciteit, gas en water, brand, waterschade, storingen in internet, servers of de cloud.

Artikel 16. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter krachtens dwingende wetsbepaling bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever is onder uitsluiting van het recht van andere staten en onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag Nederlands recht van toepassing.