Privacy statement

Wij werken dagelijks hard om voor elke opdrachtgever, voor ieder doel, het meest krachtigste en waardevolle evenement te creëren en te organiseren. Persoonlijke aandacht voor onze opdrachtgevers en deelnemers aan de events staan hierbij voorop. En daarom hechten wij heel veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Algemeen

In dit privacy statement geeft Plan X Events informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Plan X Events. Plan X Events is gevestigd aan: Acacialaan 6d, 7004 AR Doetinchem. En ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09158850. Plan X Events is bereikbaar via telefoonnummer 0314 – 36 2006 en per email: info@planxevents.nl

Plan X Events hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Plan X Events in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet verwerkt.

Dit betekent dat wij:

 1. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 2. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 3. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die door Plan X Events worden gebruikt zijn:

 1. Persoonsgegevens die u via de website www.planxevents.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven.
 2. Persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.planxevents.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.
 3. Persoonsgegevens welke afkomstig zijn van LinkedIn account, telefonisch contact. autorespond, google analytics, facebook account.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: Naam, voornaam, tussenvoegsel, werkzaam bij organisatie, adres, postcode, plaats, provincie, e-mailadres, telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van de website.

3. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor:

 1. Contactformulier website
  Met het invullen van het contactformulier op de website www.planxevents.nl geeft u toestemming om u te benaderen met als doelstelling informatieverstrekking in de vorm van het maken van een afspraak of het toezenden van informatie.
 2. Nieuwsbrief
  U heeft de mogelijkheid u te abonneren op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief heeft als doelstelling het informeren van personen d.m.v. nieuwsuitingen. Wij vragen uw naam en emailadres. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen, kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf- en , leesgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen.
  Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid op ieder moment om op te zeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de niuewsbrief heeft opgezegd.
 3. Evenementen
  In geval van deelname aan een evenement verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vragen uw naam, adres, woonplaats, telefoon, geslacht, titulatuur, functie, naam van het bedrijf en geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor het organiseren van het evenement.
 4. Het ten behoeve van mogelijke toekomstige evenementen met u contact op te nemen als zijnde een prospect. Al dan niet door middel van ingevulde formulier op onze website, dan wel offerteverzoeken per e-mail.

4. Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij sluiten met deze partij een verwerkingsovereenkomst af. Zij gebruiken uw gegevens enkel en alleen voor het informeren over dat betreffende evenement. Dit kan gaan om deelnemersregistratie van onze events, het verzorgen van evaluaties van onze events, het versturen van uitnodigingen, het verzorgen van de internetomgeving.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

7. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Plan X Events heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien u een relatie met Plan X Events heeft, dan heeft u het recht om ons schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van dit recht dient u ons een verzoek te sturen naar: info@planxevents.nl

8. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Plan X Events gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 14 maart 2019.

9. Heeft u meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u Plan X bereiken via telefoonnummer 0314 – 36 2006 of info@planxevents.nl. Mochten we u niet kunnen helpen heeft u tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.(www.acm.nl/nl)